Program Wychowawczy

 

Szkoły Podstawowej Nr 2

w Nowym Dworze Gdańskim

 

 I.                 Założenia programowe

II.            Naczelny cel wychowania

III.        Zadania wychowawcze szkoły

IV.        Zadania wychowawcy klasy

V.             Cele wychowawcze I i II etapu edukacyjnego

VI.        Zadania w I etapie edukacyjnym

VII.    Zadania w II etapie edukacyjnym

VIII.Zasady współpracy wychowawczej między szkołą, a samorządem lokalnym, rodzicami i uczniami

IX.        Sposób realizacji programu pracy wychowawczej

w zakresie wychowania, opieki, bezpieczeństwa, higieny i edukacji

X.   Załączniki od 1-12 – Procedury postępowania

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 W NOWYM DWORZE GD.

UCHWAŁĄ Z DNIA 09.10.2014 PRZYJĘŁA

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 2 opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 23.02.1999r. (Dz. U. Nr 14, poz. 129), zatwierdzony 09.10. 2001 r., zmodyfikowany w oparciu o Rozporządzenie MEN i S z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458),a także Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  Nr 4, poz.17) z dn.15.01.2009r ; art.35 ust.2 pkt.1 ustawy z dn.07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr256, poz.2572 z późn. zm.)

 

I.                 Założenia programowe

 

Program wychowawczy szkoły pozostaje w ścisłym związku:

a)     z planami wychowawczymi poszczególnych klas;

b)    z celami edukacji przedszkolnej;

c)     z celami edukacji wczesnoszkolnej;

d)    z zadaniami poszczególnych zajęć edukacyjnych;

e)     szkolnym programem profilaktyki;

f)      z programami nauczania.

 

II.            Naczelny cel wychowania:

 

·        Wszechstronny  rozwój  osobowy  jako przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą oraz do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

 

III.        Zadania wychowawcze szkoły:

 

         „ Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

1.     Rozwijali umiejętność poszanowania praw każdego człowieka

2.     Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

3.     Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

4.     Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

5.     Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie.

6.      Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie.

7.     Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

8.     Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

9.     Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.”

 

IV.        1. Cele wychowawcze I etapu edukacyjnego

 

·        rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy oraz wskazywanie potrzeby jej osiągania,

·        wyrabianie nawyków dbania o zdrowie własne i innych,

·        uczenie szacunku dla siebie, rodziców, opiekunów, członków lokalnej społeczności,

·        rozbudzanie potrzeby kontaktu z otaczającą przyrodą,

·        wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne środowisko,

·        rozwijanie wartości kulturowych związanych z rodziną, tradycjami szkolnymi i środowiskowymi,

·        zachęcanie do nawiązywania i utrzymywania poprawnych stosunków z innymi dziećmi, rodzicami i krewnymi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi,

·        budzenie poczucia przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,

·        rozbudzanie świadomości o przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności lokalnej,

·        odkrywanie predyspozycji i możliwości intelektualnych każdego dziecka poprzez indywidualizację edukacji.

 

2. Cele wychowawcze II etapu edukacyjnego:

 

·        rozbudzanie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej i estetycznej,

·        ułatwianie nabywania umiejętności dbania o własne zdrowie w perspektywie całego życia,

·        przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej hierarchizacji,

·        uczenie właściwej postawy wobec osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy,

·        poznawanie środowiska i specyfiki swojego regionu ( Żuławy Wiślane, Mierzeja Wiślana),

·        rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej oraz postaw prospołecznych,

·        ukazanie wartości nauki i pracy w życiu osobistym i społecznym,

·        uświadamianie roli praw i obowiązków jednostki w społeczności regionalnej.

 

V.             Zadania wychowawcy klasy:

 

·        kształtowanie świadomości posiadania swych praw i poszanowania praw innych,

·        ukazanie roli wykształcenia oraz nabytych umiejętności w określeniu swojego miejsca i udziału w dorosłym życiu,

·        rozbudzanie świadomości znaczenia kultury duchowej w życiu człowieka,

·        stymulowanie procesu samodoskonalenia się w sferze wrażliwości intelektualnej i estetycznej,

·        uwrażliwienie na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z gier i programów komputerowych, wideokaset, audycji telewizyjnych, komiksów itp.,

·        przygotowanie do bezpiecznego poruszania się w życiu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta,

·        ukazywanie konieczności doskonalenia samego siebie w aspekcie moralnym,

·        umiejętne kierowanie procesem integracji z osobami niepełnosprawnymi i włączenie w ten proces rodziców,

·        rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i budzenie dumy z walorów środowiska regionalnego i jego specyfiki,

·        rozbudzanie poczucia patriotyzmu lokalnego w oparciu o dorobek kulturalny i cywilizacyjny regionu,

·        zapoznanie z regulaminem szkoły, statutem, prawami i obowiązkami ucznia,

·        przekazywanie wiedzy o prawach i obowiązkach dziecka oraz  obowiązujących je przepisach,

·        kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji naruszających intymność i godność własną i innych oraz umiejętności dochodzenia swoich praw,

·        uświadamianie konieczności działania zgodnie z prawem i stosowania demokratycznych procedur.

 

Wychowawca realizuje nałożone nań zadania poprzez:

 

a)     otaczanie opieką indywidualną każdego ucznia,

b)    planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego,

c)     ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na lekcjach wychowawczych,

d)    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, polegające na koordynowaniu i uzgadnianiu działań wychowawczych wobec uczniów,

e)     utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami,

f)      współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami mogącymi świadczyć wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów zespołu klasowego,

g)     organizowanie spotkań z rodzicami w celu poinformowania ich o postępach w nauce i zachowaniu zespołu klasowego,

h)    omawianie postępów w nauce i zachowaniu podczas indywidualnych rozmów z rodzicami,

i)       pisemne powiadamianie rodziców, na miesiąc przed końcem semestru (końcem roku), o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych.

 

Zadania w I etapie edukacyjnym. Edukacja wczesnoszkolna.

 

1.     Kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności w stosunku do siebie i innych osób.

2.     Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

3.     Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku społecznym, rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.

4.     Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt oraz otaczającej przyrody.

5.     Rozpoznawanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i rachowania: odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

6.     Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych oraz żywieniowych.

7.     Zapoznanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą.

8.     Uczenie posługiwania się komputerem w podstawowym zakresie oraz bezpiecznego dla zdrowia korzystania z niego .

 

VII.  Zadania  szkoły w II etapie edukacyjnym.              

Język polski

1.     Wychowanie językowe i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

2.     Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury (w tym regionalnej) wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości.

3.     Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, tzn. umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych tekstów kultury.

4.     Tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje przez świadome i refleksyjne jego używanie.

5.     Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy.

6.     Integrowanie różnych doświadczeń kulturowych.

 

Historia i społeczeństwo

1.     Budzenie zainteresowania przeszłością.

2.     Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.

3.     Świadoma postawa patriotyczna i obywatelska motywująca do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym. Kształtowanie szacunku do własnego państwa.

4.     Poznawanie wartości stanowiących istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej w Polsce, w Europie i w świecie.

 

Sztuka

1.     rozwijanie twórczej ekspresji, wyobraźni artystycznej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2.     Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych w obcowaniu ze sztuką oraz radości towarzyszącej aktywności twórczej; rozwijanie ogólnej wrażliwości.

3.     Wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę osobistą uczniów.

 

 

Język obcy

1.     Rozwijanie zainteresowania, otwartości i tolerancji wobec kultur innych narodów.

2.     Uświadamianie potrzeby międzynarodowej współpracy i komunikacji dla rozwoju cywilizacji.

3.     Wskazywanie na konieczność ciągłego porozumiewania się ludzi w celu zachowania bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

 

Matematyka

1.     Kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi.

2.     Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia prostych tekstów sformułowanych w języku matematyki.

3.     Rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji.

4.     Ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych.

 

Przyroda

1.     Dostarczanie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu samego siebie.

2.     Przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warunków życia.

3.     Umożliwienie prowadzenia obserwacji środowiska w najbliższej okolicy oraz poznawanych regionach.

4.     Przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie.

5.     Umożliwianie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowanie ich wyników.

6.     Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia.

7.     Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.

 

Technika

1.     Doprowadzenie ucznia do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji technicznych.

2.     Organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia.

 

Informatyka

1.     Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

2.     Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier).

Wychowanie fizyczne

1.     Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach.

2.     Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.

3.     Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.

4.     Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego.

 

Zasady współpracy wychowawczej między szkołą, a samorządem lokalnym, rodzicami i uczniami

 

1.  Zasady współpracy wychowawczej z samorządem lokalnym

 

1.     Aktywne uczestnictwo szkoły we wszelkich działaniach inspirowanych przez lokalny samorząd lub instytucje z nim współpracujące poprzez:

a)     udział w imprezach i świętach lokalnych,

b)    udział uczniów w konkursach , zawodach sportowych na szczeblu lokalnym,

c)     udział w akcjach społecznych, charytatywnych itp.

2.     Propagowanie miasta i regionu we wszelkich działaniach szkoły mających zasięg powiatowy, wojewódzki, krajowy i międzynarodowy.

3.     Zapraszanie przedstawicieli samorządu lokalnego na uroczystości szkolne.

4.     Uczestniczenie przedstawicieli szkoły w sesjach rady miasta i gminy oraz ważnych uroczystościach lokalnych.

5.     Zapewnienie przez organ prowadzący bezpiecznego dowozu uczniów do szkoły.

6.     Współdziałanie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania finansowego i materialnego uczniów i rodzin ubogich i patologicznych.

7.     Pomoc w rozbudzaniu zainteresowań ważnymi i aktualnymi wydarzeniami z życia lokalnej społeczności ( Dni Żuław, Bieg Pamięci Narodowej ).

8.     Współdziałanie w realizacji edukacji obywatelskiej uczniów, popularyzacji wartości patriotycznych i demokratycznych oraz promocji idei samorządności.

 

2.  Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 

1.     Współpraca na szczeblu dyrekcja szkoły - rodzice poprzez:

 

a)     zapoznanie z Planem Pracy Szkoły, programem wychowawczym, szkolnym programem profilaktycznym i ich akceptacja przez rodziców,

b)    uczestniczenie w spotkaniach Rady Rodziców,

c)     wspólne podejmowanie decyzji w istotnych sprawach szkoły ( Rada Rodziców),

d)    współudział w realizowaniu wyznaczonych działań,

e)     organizowanie spotkań dla rodziców klas I i klas VI.

 

2.     Współpraca pomiędzy wychowawcami i rodzicami poprzez:

 

a)     Współdziałanie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań wychowawczych szkoły,

b)    spełnianie przez szkołę oczekiwań rodziców w zakresie wychowania moralnego i religijnego dzieci zgodnie z preferowanym przez siebie kierunkiem,

c)     wspieranie wychowawczych wysiłków rodziców poprzez proces pedagogizacji, profilaktyki trudności wychowawczych,

d)    wnoszenie przez rodziców wniosków i uwag odnoszących się do pracy wychowawczej szkoły,

e)     współdziałanie w zakresie zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi i  przestępczości, a także zwalczania oznak wandalizmu wśród dzieci,

f)      zaangażowanie szkoły w organizowanie pomocy materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej,

g)     współdziałanie w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły oraz budzenie wzajemnego zaufania,

h)     uczestniczenie w zebraniach klasowych,

i)       ścisły kontakt (w uzasadnionych przypadkach) telefoniczny czy osobisty,

j)       omawianie, opiniowanie i współdecydowanie o najważniejszych sprawach klasy,

k)    udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych,

l)       pomoc materialna i finansowa rodziców na rzecz klasy i szkoły,

m)  wspólne organizowanie przedsięwzięć klasowych - zabawy, wycieczki, kiermasze.   

 

 

3. Zasady współpracy z uczniami

 

1.     Uzgadnianie najważniejszych spraw szkolnych z samorządem uczniowskim.

2.     Uczestniczenie wszystkich uczniów w pracach samorządu uczniowskiego.

3.     Ustalanie istotnych spraw klasowych na lekcjach wychowawczych.

4.     Współudział w akcjach o charakterze społecznym, charytatywnym (np. zbiórka surowców wtórnych, pomoc materialna dla uczniów potrzebujących, wolontariat ).

          5. Opieka uczniów klas nad przydzielonymi klasopracowniami i terenami       przyszkolnymi.

 

X.             Sposoby realizacji programu wychowawczego w zakresie wychowania, opieki, bezpieczeństwa, higieny i edukacji

 

   ZADANIA

              SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIE-DZIALNY

1.     Poprawa warunków realizacji programów nauczania.

1.     Systematyczna kontrola konspektów lekcji.

2.     Uwzględnianie w planach pracy dydaktycznej zmian programowych i liczby godzin.

3.     Bieżąca informacja w zakresie prowadzenia dokumentacji.

4.     Okresowa kontrola stopnia realizacji programu (podczas omawiania hospitacji).

5.     Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli.

6.     Dokonywanie oceny pracy nauczycieli. Hospitacje diagnozujące - mierzenie jakości pracy szkoły w celu orientacji - jaki poziom umiejętności, wiedzy i zachowań osiągnęli uczniowie.

 

Dyrektor, opiekun stażu  Dyrektor  

 

Dyrektor   

 

Dyrektor

 

Zespół zadaniowy

 

Dyrektor

2.Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym.

1.     Systematyczne wspieranie rozwoju dziecka w I i II etapie edukacyjnym (indywidualizacja nauczania, zajęcia dodatkowe z artykułu 42 Karty Nauczyciela).

2.     Prowadzenie zespołów dydaktyczno – wyrównawczych w kl. 4-6 z języka polskiego i matematyki.

3.     Zorganizowanie poradnictwa pedagogicznego dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

4.     Różnicowanie wymagań dydaktycznych w zależności od cech psychicznych  i możliwości uczniów.

                                                                                                                                  

Nauczyciele klas I-III

 

 

 Nauczyciele przedmiotów  

 

 

Pedagog, n-le, Psycholog

 

Wychowawcy,      n-le

 

3.Integracja dzieci i młodzieży.

1.     Kształcenie uczniów w klasach  integracyjnych.

2.     Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów .

3.     Skonstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

4.     Włączenie rodziców w proces integracji poprzez pedagogizację oraz udział w imprezach klasowych.

5.     Realizacja zagadnienia integracji w edukacji wczesnoszkolnej oraz na lekcjach wychowawczych i w przyrodzie.

6.     Współpraca szkoły z warsztatami terapii zajęciowej.

7.     Udział 5-latków w konkursach i imprezach szkolnych.

 

Dyrektor

 

Nauczyciele przedmiotów

 

Nauczyciel wspomagający

 

Wychowawca

 

 

Wychowawcy

Świetlica

 

Wychowawcy

Nauczyciele eduk.przedszk.

nauczyciele klas I-III

 

4.Praca  z uczniem zdolnym. Rozwijanie zainteresowań.

1.     Indywidualna praca z uczniem zdolnym.

2.     Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i innych.

3.     Udział uczniów w kołach zainteresowań.

4.     Udział uczniów w zajęciach świetlicy rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.

5.     Zorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego dla klas 1-3 oraz klas 4-6.

6.     Zorganizowanie konkursów recytatorskich w klasach IV-VI.

7.     Zorganizowanie szkolnego konkursu z matematyki dla klas 1-3 oraz 4-6.

8.     Konkurs pięknego pisania - kl. I – III.

9.     Realizowanie tematyki proekologicznej na lekcjach wychowawczych i pozostałych przedmiotach.

10.       Udział w akcji: „ Dzień Ziemi”.

11.       Udział w akcji „ Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”- kontynuacja akcji w ciągu całego roku szkolnego (zbiórka karmy dla schroniska).

12.       Udział w konkursach organizowanych przez UM i G i Starostwo Powiatowe .

13.       Prowadzenie gazetek tematycznych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia

 

 

Nauczyciele świetlicy

 

N-le  klas I –III, poloniści

n -le klas I-III, matematycy

 

N-le klas I-III

 

Wychowawcy

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Samorząd Uczniowski

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

5.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

1.     Organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw i wycieczek do biblioteki miejskiej.

2.     Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

3.     Wyróżnianie klas i uczniów za czytelnictwo.

4.     Pasowanie na czytelnika – klasy I

5.     Korzystanie z programów multimedialnych i Internetu.

6.     Kiermasz używanych podręczników.

 

7.     Działalność Klubu Sympatyków Biblioteki.

8.     „Dzień pluszowego misia”(listopad).

9.      Maraton czytelniczy (od IX 2014 do IV 2015)

Bibliotekarka Poloniści Bibliotekarka 

N-le,

Bibliotekarka

 

Bibliotekarka

Bibliotekarka

Bibliotekarka

Sam.Uczniowski

Wychowawcy

B.Stokłos,

B. Stokłos

Bibliotekarka

 

6.Kształtowanie patriotycznych postaw.

1.     Organizowanie, uczestnictwo w apelach poświęconych rocznicom narodowym.

2.     Przygotowanie gazetek tematycznych poświęconych świętom państwowym i rocznicom narodowym.

3.     Wyrabianie szacunku do symboli narodowych i regionalnych.

4.     Wycieczki do miejsc pamięci narodowej i opieka nad nimi.

5.     Zapoznanie z historią i tradycją Nowego Dworu Gdańskiego i regionu – wycieczki, konkursy, wystawy.

6.     Rozpoczynanie ważnych uroczystości szkolnych wprowadzeniem sztandaru  i odśpiewaniem hymnu państwowego.

7.     Udział w powiatowym konkursie recytatorskim poezji o tematyce patriotycznej, obozowej i więziennej.

 

N-le historii, plastyki, muzyki, j. polskiego i wychowawcy

 

Wychowawcy, N-l historii, Poloniści

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy, N-l historii

 

 Dyrektor

Wychowawcy

 

 

Nauczyciele poloniści

 

7.Przygotowanie do udziału  w życiu społecznym.

a)Poszanowanie

godności własnej i innych.

b)Poszanowanie mienia szkolnego i ogólno- społecznego.

c) Kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych.

1.     Przekazanie na lekcjach wychowawczych wiedzy o prawach człowieka, prawach dziecka, prawach i obowiązkach ucznia oraz regulujących je przepisach ( IX-XII)

2.     Stworzenie takiego klimatu w szkole, aby prawa człowieka były respektowane przez uczniów i pracowników szkoły.

3.     Przestrzeganie przez pracowników szkoły praw ucznia.

4.     Wskazywanie uczniom osób, do których mogą zwrócić się o pomoc.

 

5.     Obchody Dnia Praw Człowieka – gazetka i wystawa prac plastycznych (XI-XII)

6.     Stała opieka klas nad przydzielonymi salami lekcyjnymi i terenami przyszkolnymi.

7.     Organizowanie pogadanek na temat: „Chrońmy mienie szkolne i ogólnospołeczne”.

8.     Pomoc przy wykonywaniu bieżących napraw sprzętu szkolnego i dydaktycznego.

9.     Angażowanie rodziców do pracy na rzecz      klasy i szkoły.

10.            Zapoznanie z regulaminem klasopracowni, sali gimnastycznej i pracowni  komputerowej.

11.            Organizowanie imprez związanych z polską tradycją: andrzejki, spotkania wigilijne, jasełka, prima aprilis (dzień na wesoło), misterium wielkanocne, powitanie wiosny.

 

12.            Uczestnictwo uczniów klas I – VI w konkursach pt. „Od morza jesteśmy”.

 

Nauczyciele Wychowawcy 

 

 

Dyrektor, Wychowawcy

 

Wychowawcy,  nauczyciele

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Świetlica Pedagog,

Wychowawcy

 

Opiekunowie klasopracowni,

Wychowawcy

 

Dyrektor szkoły,

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele informatyki, n-le wych.fizycznego

 

Wychowawcy,

Nauczyciele poloniści

 

Wychowawcy, nauczyciele poloniści, n-le plastyki

 

8.Realizacja funkcji opiekuńczej szkoły.

1.     Systematyczne rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów.

2.     Organizowanie pomocy rzeczowej dzieciom znajdującym się w niekorzystnych warunkach materialnych, zbiórka odzieży i przyborów szkolnych.

3.     Zapewnienie funkcjonalnego sposobu dowożenia uczniów do szkoły oraz opieki nad dziećmi przebywającymi w świetlicy.

4.     Zapewnienie możliwości korzystania z dożywiania w stołówce szkolnej.

5.     Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na dofinansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin o trudnych warunkach materialnych.

6.     Sprawowanie funkcji dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej przez świetlicę szkolną.

7.     Organizowanie akcji ,,Bądź wielki –pomóż swoim kolegom”.

8.     Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych w klasach „0.”

9.     Kontynuowanie akcji adopcji na odległość -„Pomagamy Hilaremu.”

 

Wychowawcy, Pedagog 

 

Pedagog, Wychowawcy 

 

 

Wicedyrektor

 

Dyrektor

 

 Dyrektor 

Wychowawcy Pracownicy świetlicy

Dyrektor

Wychowawcy świetlicy

 

M. Gajewska

I. Wasilewicz

 

Dyrekcja, nauczyciele klas I-III

Wychowawcy klas, SU

 

9.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny nauki.

1.     Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw, zajęć  lekcyjnych, wycieczek, biwaków i dowożenia do szkoły.

2.     Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu pieszego -  najmłodsze klasy.

3.     Udział w akcji – „Bezpieczna droga do szkoły” (spotkanie  klas I  z policjantem).

4.     Zorganizowanie konkursu – „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”- etap szkolny.

5.     Realizowanie programów przeciwpożarowych i wychowania komunikacyjnego.

6.     Umożliwienie uczniom klas IV zdobycia karty rowerowej.

7.     Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8.     Systematyczne prowadzenie ewidencji wypadków.

9.     Prowadzenie cyklicznych pogadanek z zakresu bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i poza szkołą.

10.           Zapoznanie z procedurą postępowania w przypadku alarmu.

11.           Szkolenie na temat,, udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów i nauczycieli.

12.           Dostosowanie pracy uczniów do zasad higieny szkolnej – prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych, rozłożenie prac klasowych i sprawdzianów.

13.           Przegląd czystości pomieszczeń, otoczenia szkoły.

 

Wychowawcy,

Nauczyciele , inni pracownicy szkoły  

 

 

Wychowawcy   

eduk.przedszk. i klas I-III

Dyrektor

Wychowawcy

Świetlica

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Nauczyciel techniki

 

Dyrektor

 

Dyrektor    

 

Wychowawcy, Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy

Pielęgniarka

 

Wychowawcy 

klas I-VI

 Nauczyciele

 

Wychowawcy

Dyrektor,

Nauczyciele  

 

 

10.Uczestnictwo w kulturze.

1.     Wyjazdy do teatru.

2.     Wyjazdy do kina.

3.     Organizowanie wycieczek do muzeów.

4.     Zwiedzanie zabytków i innych obiektów kultury.

5.     Koncerty, spektakle teatralno-profilaktyczne.

 

6.     Udział w Misterium wielkanocnym i Jasełkach.

Wychowawcy,   N-le j. polskiego

Wychowawcy

Wychowawcy

 

Wychowawcy,   , A. Rojek,            I. Wasilewicz

Nauczyciele religii, wychowawcy

 

11.Rozwój  kultury fizycznej, turystyki. Wychowanie zdrowotne.

 1.Udział reprezentacji szkoły w imprezach sportowych.

2. Wyjazdy uczniów na basen.

3. Uwzględnianie i realizacja tematyki zdrowotnej na wszystkich zajęciach.

4. Realizacja tematyki zdrowotnej według planu pracy pielęgniarki szkolnej.

5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i biwaków.

6. Organizowanie rozgrywek sportowych między klasami.

7.Nagradzanie uczniów za osiągnięcia sportowe.

 

8.Uczestnictwo uczniów w zajęciach wspierających sprawność fizyczną ucznia.

 

9.Profilaktyka chorób społecznych.

 

10.Udział w akcji ,,Ciepła herbatka” i „Szklanka mleka”.

 

11.Kontynuacja  programu,, Owoce w szkole.’’

 

N-le  w-fu

N-le  w-fu

Wychowawcy

Wychowawcy

Nauczyciele

 

Pielęgniarka  

 

Wychowawcy 

N-le w-fu  Wychowawcy klas I-III

 

Nauczyciele w-fu

 

Nauczyciele wych. fiz.kl.I-VI

 

 

Pielęgniarka

 

Wychowawcy eduk. przedszk. i klas I-III

Dyrekcja

Wychowawcy klas I-III

 

12.Opieka psychologiczna nad dziećmi  i młodzieżą, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu  i demoralizacji.

1.     Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami w zachowaniu do PPP.

2.     Różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości ucznia.

3.     Uczenie kultury bycia, przeciwdziałanie zwulgaryzowaniu zachowań i języka uczniów.

4.     Przeciwdziałanie agresji, wychowanie w tolerancji, zajęcia z pedagogiem szkolnym, psychologiem (szkolny program profilaktyki).

5.     Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w celu przeciwdziałania demoralizacji.

 

6.     Uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .

 

Pedagog,

Wychowawcy  

 

Nauczyciele  Wychowawcy,

 

N-le,  Pedagog,

 

 

 

Wychowawcy,   Pedagog 

 

 

Nauczyciele Wychowawcy,

 

 

Wychowawcy,   Pedagog,

 

 

13.Rozwój samorządowej działalności uczniów.

1.     Zapoznanie uczniów z regulaminem: oceniania – WSO, Samorządu Uczniowskiego, Regulaminem Szkoły, Statutem Szkoły.

2.     Wybór samorządów klasowych.

3.     Wybór i praca SU.

4.     Współudział SU w organizowaniu imprez szkolnych, apeli.

5.     Prowadzenie kroniki szkoły.

 

6.     Organizacja akcji charytatywnych.

 

 

Wychowawcy  

 

 

 

Wychowawcy

R. Zakaszewski

R. Zakaszewski

 

 

 I. Szydłowska,

 

N-le, SU, Wychowawcy

 

14.Współdzia-łanie szkoły z rodzicami i środowiskiem.

1.     Uaktualnienie składu Rady Klasowej w poszczególnych klasach.

2.     Wybór Rady Rodziców.

3.     Udział rodziców w pracy nad dokumentacją szkoły.

4.     Włączanie rodziców w sprawy życia szkoły: pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, przedświątecznych kiermaszów, wycieczek, pracach gospodarczych na rzecz klasy i  szkoły.

5.     Współudział Rady Rodziców  w ustalaniu statutu szkoły.

6.     Współpraca rodziców uczniów z wychowawcą -  udzielanie pomocy rzeczowej rodzinom najuboższym.

7.     Organizowanie wywiadówek i indywidualnych  spotkań z rodzicami. Pogadanki pedagogiczne – spotkania z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką.

8.     Udział władz miejskich w imprezach i uroczystościach szkolnych.

9.     Współpraca z samorządem lokalnym.

10.           Udział uczniów w imprezach organizowanych na terenie miasta i powiatu. Współpraca z Żuławskim Parkiem Historycznym, ŻOK, Biblioteką Miejską, szkołami, księgarnią i  instytucjami wspomagającymi działalność szkoły.

11.           Udział uczniów w obchodach Dni Żuław.

 

12.           Organizacja Dnia Otwartego Szkoły (Dzień z Dwójką).

13.           Udział rodziców w organizowaniu w szkole klasowych kiermaszów. 

 

14.           Współpraca z bankiem PKO w ramach akcji „Uczniowie też potrafią oszczędzać – SKO w szkole”.

 

 Wychowawcy

 

Dyrektor

 

  Wychowawcy   

 

Dyrektor

Wychowawcy    

 

 

 

Dyrektor, N-le,

Zespół zadaniowy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Dyrektor

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawcy

Dyrektor, N-le

 

Dyrekcja szkoły

Nauczyciele

Rada Rodziców

kl. I-III

 

 

opiekun w kl.I-III I. Kluczek

kl.IV-VI opiekun  D. Winiarski, wychowawcy klas I - VI

 

 

 

 

 

                                              

     Program wychowawczy szkoły wprowadzony został po uprzednim zapoznaniu się z jego założeniami oraz po konsultacji z:

·        Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

·        Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

·        Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

Opracował zespół w składzie:

 

1.     Lidia Lubrant - lider zespołu

2.     Katarzyna Rubinowska

3.     Iwona Wasilewicz

4.     Izabela Ruszkowska

5.     Agnieszka Grot-Bednarska

 

 powrót