Program Wychowawczy

 

Szkoły Podstawowej Nr 2

w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

I.                 Założenia programowe

II.            Naczelny cel wychowania

III.        Zadania wychowawcze szkoły

IV.        Zadania wychowawcy klasy

V.             Cele wychowawcze I i II etapu edukacyjnego

VI.        Zadania w I etapie edukacyjnym

VII.    Zadania w II etapie edukacyjnym

VIII.Zadania ścieżek edukacyjnych

IX.         Zasady współpracy wychowawczej między szkołą, a samorządem lokalnym, rodzicami i uczniami

X.             Sposób realizacji programu pracy wychowawczej

w zakresie wychowania, opieki, bezpieczeństwa, higieny i edukacji

XI.   Załączniki od 1-8 – Procedury postępowania

 

 

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM DWORZE GD.

UCHWAŁĄ Z DNIA 02.10.2012 PRZYJĘŁA

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 2 opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 23.02.1999 (Dz. U. Nr 14, poz. 129), zatwierdzony 9.10. 2001 r., zmodyfikowany w oparciu o Rozporządzenie MEN i S z dnia 26.02.2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458),a także Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  Nr 4, poz.17) z dn.15.01.2009r.

 

I.                 Założenia programowe

 

Program wychowawczy szkoły pozostaje w ścisłym związku:

a)     z programami wychowawczymi poszczególnych klas;

b)    z celami edukacji przedszkolnej;

c)     z celami edukacji wczesnoszkolnej;

d)    z zadaniami poszczególnych zajęć edukacyjnych;

e)     ze ścieżkami edukacyjnymi w klasach IV – VI;

f)      szkolnym programem profilaktyki;

g)     z programami nauczania.

II.            Naczelny cel wychowania:

 

·        Wszechstronny  rozwój  osobowy  jako przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą oraz do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

 

III.        Zadania wychowawcze szkoły:

 

         „ Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

1.     Rozwijali umiejętność poszanowania praw każdego człowieka

2.     Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

3.     Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

4.     Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

5.     Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie.

6.      Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie.

7.     Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

8.     Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

9.     Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.”

 

IV.        1. Cele wychowawcze I etapu edukacyjnego

 

·        rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy oraz wskazywanie potrzeby jej osiągania,

·        wyrabianie nawyków dbania o zdrowie własne i innych,

·        uczenie szacunku dla siebie, rodziców, opiekunów, członków lokalnej społeczności,

·        rozbudzanie potrzeby kontaktu z otaczającą przyrodą,

·        wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne środowisko,

·        rozwijanie wartości kulturowych związanych z rodziną, tradycjami szkolnymi i środowiskowymi,

·        zachęcanie do nawiązywania i utrzymywania poprawnych stosunków z innymi dziećmi, rodzicami i krewnymi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi,

·        budzenie poczucia przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,

·        rozbudzanie świadomości o przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności lokalnej,

·        odkrywanie predyspozycji i możliwości intelektualnych każdego dziecka poprzez indywidualizację edukacji.

 

2. Cele wychowawcze II etapu edukacyjnego:

 

·        rozbudzanie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej i estetycznej,

·        ułatwianie nabywania umiejętności dbania o własne zdrowie w perspektywie całego życia,

·        przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej hierarchizacji,

·        uczenie właściwej postawy wobec osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy,

·        poznawanie środowiska i specyfiki swojego regionu ( Żuławy Wiślane, Mierzeja Wiślana),

·        rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej oraz postaw prospołecznych,

·        ukazanie wartości nauki i pracy w życiu osobistym i społecznym,

·        uświadamianie roli praw i obowiązków jednostki w społeczności regionalnej.

 

V.             Zadania wychowawcy klasy:

 

·        kształtowanie świadomości posiadania swych praw i poszanowania praw innych,

·        ukazanie roli wykształcenia oraz nabytych umiejętności w określeniu swojego miejsca i udziału w dorosłym życiu,

·        rozbudzanie świadomości znaczenia kultury duchowej w życiu człowieka,

·        stymulowanie procesu samodoskonalenia się w sferze wrażliwości intelektualnej i estetycznej,

·        uwrażliwienie na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z gier i programów komputerowych, wideokaset, audycji telewizyjnych, komiksów itp.,

·        przygotowanie do bezpiecznego poruszania się w życiu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta,

·        ukazywanie konieczności doskonalenia samego siebie w aspekcie moralnym,

·        umiejętne kierowanie procesem integracji z osobami niepełnosprawnymi i włączenie w ten proces rodziców,

·        rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i budzenie dumy z walorów środowiska regionalnego i jego specyfiki,

·        rozbudzanie poczucia patriotyzmu lokalnego w oparciu o dorobek kulturalny i cywilizacyjny regionu,

·        zapoznanie z regulaminem szkoły, statutem, prawami i obowiązkami ucznia,

·        przekazywanie wiedzy o prawach i obowiązkach dziecka oraz  obowiązujących je przepisach,

·        kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji naruszających intymność i godność własną i innych oraz umiejętności dochodzenia swoich praw,

·        uświadamianie konieczności działania zgodnie z prawem i stosowania demokratycznych procedur.

 

Wychowawca realizuje nałożone nań zadania poprzez:

 

a)     otaczanie opieką indywidualną każdego ucznia,

b)    planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego,

c)     ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na lekcjach wychowawczych,

d)    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, polegające na koordynowaniu i uzgadnianiu działań wychowawczych wobec uczniów,

e)     utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami,

f)      współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami mogącymi świadczyć wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów zespołu klasowego,

g)     organizowanie spotkań z rodzicami w celu poinformowania ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,

h)    pisemne powiadamianie rodziców, na miesiąc przed końcem semestru (końcem roku), o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych.

 

VI.        Zadania w I etapie edukacyjnym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

1.     Kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności w stosunku do siebie i innych osób.

2.     Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

3.     Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku społecznym, rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.

4.     Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt oraz otaczającej przyrody.

5.     Rozpoznawanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i rachowania: odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

6.     Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych oraz żywieniowych.

7.     Zapoznanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą.

8.     Uczenie posługiwania się komputerem w podstawowym zakresie oraz bezpiecznego dla zdrowia korzystania z niego .

 

VII.  Zadania  szkoły w II etapie edukacyjnym.              

Język polski

1.     Wychowanie językowe i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

2.     Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury (w tym regionalnej) wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości.

3.     Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, tzn. umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych tekstów kultury.

4.     Tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje przez świadome i refleksyjne jego używanie.

5.     Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy.

6.     Integrowanie różnych doświadczeń kulturowych.

 

Historia i społeczeństwo

1.     Budzenie zainteresowania przeszłością.

2.     Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.

3.     Świadoma postawa patriotyczna i obywatelska motywująca do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym. Kształtowanie szacunku do własnego państwa.

4.     Poznawanie wartości stanowiących istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej w Polsce, w Europie i w świecie.

 

Sztuka

1.     rozwijanie twórczej ekspresji, wyobraźni artystycznej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2.     Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych w obcowaniu ze sztuką oraz radości towarzyszącej aktywności twórczej; rozwijanie ogólnej wrażliwości.

3.     Wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę osobistą uczniów.

 

Język obcy

1.     Rozwijanie zainteresowania, otwartości i tolerancji wobec kultur innych narodów.

2.     Uświadamianie potrzeby międzynarodowej współpracy i komunikacji dla rozwoju cywilizacji.

3.     Wskazywanie na konieczność ciągłego porozumiewania się ludzi w celu zachowania bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

 

Matematyka

1.     Kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi.

2.     Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia prostych tekstów sformułowanych w języku matematyki.

3.     Rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji.

4.     Ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych.

 

Przyroda

1.     Dostarczanie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu samego siebie.

2.     Przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warunków życia.

3.     Umożliwienie prowadzenia obserwacji środowiska w najbliższej okolicy oraz poznawanych regionach.

4.     Przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie.

5.     Umożliwianie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowanie ich wyników.

6.     Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia.

7.     Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.

 

Technika

1.     Doprowadzenie ucznia do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji technicznych.

2.     Organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia.

 

Informatyka

1.     Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

2.     Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier).

Wychowanie fizyczne

1.     Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach.

2.     Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.

3.     Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.

4.     Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego.

 

VIII.Ścieżki edukacyjne

 

Edukacja prozdrowotna

1.     Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

2.     Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie.

3.     Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami.

 

Edukacja ekologiczna

1.     Dostrzeganie zależności stanu środowiska od codziennych nawyków i zachowań człowieka.

2.     Rozumienie potrzeby troski o środowisko; rozumienie znaczenia ekologii jako pozytywnych myśli, słów i czynów.

3.     Wyrabianie nawyku dbałości o estetykę własnego otoczenia: mieszkania, domu, szkoły, wsi.

 

Edukacja czytelnicza i medialna

1.     Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.

2.     Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3.     Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.

4.     Przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych.

5.     Wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi. Przygotowanie do rozpoznawania różnych komunikatów medialnych i rozumienia języka mediów.

6.     Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

 

 

Edukacja regionalna

1.     Umożliwienie poznania regionu i jego kultury.

2.     Wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.

3.     Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

1.     Kształtowanie u uczniów postaw społecznych i moralnych opartych na poszanowaniu prawa każdego człowieka do odmienności poglądów.

2.     Organizowanie różnorodnych wydarzeń ( spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek ) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic.

3.     Zapoznanie uczniów z symbolami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego.

4.     Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.

 

IX.           Zasady współpracy wychowawczej między szkołą a samorządem lokalnym, rodzicami i uczniami

 

1.  Zasady współpracy wychowawczej z samorządem lokalnym

 

1.     Aktywne uczestnictwo szkoły we wszelkich działaniach inspirowanych przez lokalny samorząd lub instytucje z nim współpracujące poprzez:

a)     udział w imprezach i świętach lokalnych,

b)    udział uczniów w konkursach , zawodach sportowych na szczeblu lokalnym,

c)     udział w akcjach społecznych, charytatywnych itp.

2.     Propagowanie miasta i regionu we wszelkich działaniach szkoły mających zasięg wojewódzki, krajowy i międzynarodowy.

3.     Zapraszanie przedstawicieli samorządu lokalnego na uroczystości szkolne.

4.     Uczestniczenie przedstawicieli szkoły w sesjach rady miasta i gminy oraz ważnych uroczystościach lokalnych.

5.     Zapewnienie przez organ prowadzący bezpiecznego dowozu uczniów do szkoły.

6.     Współdziałanie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania finansowego i materialnego uczniów i rodzin ubogich i patologicznych.

7.     Pomoc w rozbudzaniu zainteresowań ważnymi i aktualnymi wydarzeniami z życia lokalnej społeczności ( Dni Żuław, Bieg Pamięci Narodowej ).

8.     Współdziałanie w realizacji edukacji obywatelskiej uczniów, popularyzacji wartości patriotycznych i demokratycznych oraz promocji idei samorządności.

 

2.  Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 

1.     Współpraca na szczeblu dyrekcja szkoły - rodzice poprzez:

 

a)     zapoznanie z Planem Pracy Szkoły, programem wychowawczym, profilaktycznym i ich akceptacja przez rodziców,

b)    uczestniczenie w spotkaniach,

c)     wspólne podejmowanie decyzji w istotnych sprawach szkoły ( Rada Rodziców)

d)    współudział w realizowaniu wyznaczonych działań.

 

2.     Współpraca pomiędzy wychowawcami i rodzicami poprzez:

 

a)     współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w realizacji zadań wychowawczych szkoły,

b)    spełnianie przez szkołę oczekiwań rodziców w zakresie wychowania moralnego i religijnego dzieci zgodnie z preferowanym przez siebie kierunkiem,

c)     wspieranie wychowawczych wysiłków rodziców poprzez proces pedagogizacji, profilaktyki trudności wychowawczych,

d)    wnoszenie przez rodziców wniosków i uwag odnoszących się do pracy wychowawczej szkoły,

e)     współdziałanie w zakresie zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi i  przestępczości, a także zwalczania oznak wandalizmu wśród nieletnich (niszczenie mienia szkolnego i ogólnospołecznego np. ławki, kosze na śmieci, stojaki do rowerów),

f)      zaangażowanie szkoły w organizowanie pomocy materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym,

g)     współdziałanie w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły oraz budzenie wzajemnego zaufania,

h)     uczestniczenie w zebraniach klasowych,

i)       ścisły kontakt (w wyjątkowych przypadkach) telefoniczny czy osobisty

j)       omawianie, opiniowanie i współdecydowanie w najważniejszych sprawach klasy,

k)    udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,

l)       pomoc materialna i finansowa rodziców na rzecz klasy i szkoły,

m)  wspólne organizowanie przedsięwzięć klasowych - zabawy, wycieczki.

 

3. Zasady współpracy z uczniami

 

1.     Uzgadnianie najważniejszych spraw szkolnych z samorządem uczniowskim.

2.     Uczestniczenie wszystkich uczniów w pracach samorządu uczniowskiego.

3.     Ustalanie istotnych spraw klasowych na lekcjach wychowawczych.

4.     Współudział w akcjach o charakterze społecznym, charytatywnym (np. zbiórka surowców wtórnych, pomoc materialna dla uczniów potrzebujących, wolontariat ).

5.     Stała opieka uczniów klas nad przydzielonymi klasopracowniami i terenami przyszkolnymi.

 

X.             Sposoby realizacji programu wychowawczego w zakresie wychowania, opieki, bezpieczeństwa, higieny i edukacji

 

   ZADANIA

              SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIE-DZIALNY

1.     Poprawa warunków realizacji programów nauczania.

1.     Systematyczna kontrola konspektów lekcji.

2.     Uwzględnianie w planach pracy dydaktycznej zmian programowych i liczby godzin.

3.     Bieżąca informacja w zakresie prowadzenia dokumentacji.

4.     Okresowa kontrola stopnia realizacji programu (podczas omawiania hospitacji).

5.     Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli.

6.     Dokonywanie oceny pracy nauczycieli. Hospitacje diagnozujące - mierzenie jakości pracy szkoły w celu orientacji - jaki poziom umiejętności, wiedzy i zachowań osiągnęli uczniowie.

 

Dyrektor, opiekun stażu  Dyrektor  

 

Dyrektor   

 

Dyrektor

 

Zespół zadaniowy

Dyrektor

2.Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym.

1.     Systematyczne prowadzenie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych w kl. 1-3.

2.     Prowadzenie zespołów dydaktyczno – wyrównawczych w kl. 4-6 z języka polskiego i matematyki.

3.     Zorganizowanie poradnictwa pedagogicznego dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

4.     Różnicowanie wymagań dydaktycznych w zależności od cech psychicznych  i możliwości uczniów.

5.     Plan działań wspierających uczniów (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

 

6.     Prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce -projekt unijny „W drodze do sukcesu-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Nowy Dwór Gd.”

                                                                                                                                  

Nauczyciele   klas I-III

 

 Nauczyciele przedmiotów  

 

Pedagog, nauczyciele, psycholog

 

Wychowawcy,      nauczyciele

Wychowawcy,  nauczyciele, pedagog,

psycholog

 

 

Nauczyciele

3.Integracja dzieci i młodzieży.

1.     Kształcenie uczniów w klasie integracyjnej.

2.     Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów .

3.     Skonstruowanie programów edukacyjno – terapeutycznych.

4.     Włączenie rodziców w proces integracji poprzez pedagogizację oraz udział w imprezach klasowych.

5.     Realizacja zagadnienia integracji w edukacji wczesnoszkolnej oraz na lekcjach wychowawczych.

6.     Współpraca szkoły z warsztatami terapii zajęciowej.

7.     Udział 6-latków w konkursach i imprezach szkolnych.

 

Dyrektor

 

Nauczyciele przedmiotów

 

Nauczyciel wspomagający

 

Wychowawca

 

 

Wychowawcy

Świetlica

 

Wychowawcy

 Nauczyciele eduk.przedszk., wychowawcy kl.I-III 

 

4.Praca  z uczniem zdolnym. Rozwijanie zainteresowań.

1.     Indywidualna praca z uczniem zdolnym.

2.     Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i innych.

3.     Udział uczniów w kołach zainteresowań.

4.     Udział uczniów w zajęciach świetlicy rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.

5.     Zorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego dla klas 1-3 oraz klas 4-6.

 

6.     Zorganizowanie szkolnego konkursu z matematyki dla klas 1-3 oraz 4-6.

7.     Konkurs pięknego pisania - kl. I – III.

8.     Realizowanie tematyki proekologicznej na lekcjach wychowawczych i pozostałych przedmiotach.

9.     Udział w akcjach: „Sprzątanie świata” i Dzień Ziemi.

10.           Udział w akcji „ Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”.

11.           Udział w konkursach organizowanych przez UM i G i Starostwo Powiatowe .

12.           Prowadzenie gazetek tematycznych.

13.           Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w ramach projektu unijnego „W drodze do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas  I-III szkół podstawowych Gminy Nowy Dwór Gd.”

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia

 

 

Nauczyciele świetlicy

 

Nauczyciele klas I –III, poloniści

           

Nauczyciele klas I-III, matematycy

Nauczyciele klas I-III

 

Wychowawcy

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

5.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

1.     Organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw i wycieczek do biblioteki miejskiej.

2.     Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

3.     Realizowanie programu ścieżki czytelniczo – medialnej.

4.     Wyróżnianie klas i uczniów za czytelnictwo.

5.     Pasowanie na czytelnika.

6.     Korzystanie z programów multimedialnych i Internetu.

7.     Kiermasz używanych podręczników.

8.     Działalność Klubu Sympatyków Biblioteki

Bibliotekarka Poloniści Bibliotekarka 

Nauczyciele,

Bibliotekarka

 

Bibliotekarka

Bibliotekarka

Bibliotekarka

 

Sam.Uczniowski

Wychowawcy

B.Stokłos,

 

6.Kształtowanie patriotycznych postaw.

1.     Organizowanie, uczestnictwo w apelach poświęconych rocznicom narodowym.

2.     Przygotowanie gazetek tematycznych poświęconych świętom państwowym i rocznicom narodowym.

3.     Wyrabianie szacunku do symboli narodowych i regionalnych.

4.     Wycieczki do miejsc pamięci narodowej i opieka nad nimi.

5.     Zapoznanie z historią i tradycją Nowego Dworu Gdańskiego i regionu – wycieczki, konkursy, wystawy.

6.     Rozpoczynanie ważnych uroczystości szkolnych wprowadzeniem sztandaru  i odśpiewaniem hymnu państwowego.

 

Nauczyciel historii, plastyki, muzyki, języka polskiego i wychowawcy

 

Wychowawcy, Nauczyciel historii, poloniści

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy, Nauczyciel historii

 

 Dyrektor

Wychowawcy

 

7.Przygotowanie do udziału  w życiu społecznym.

a)Poszanowanie

godności własnej i innych.

b)Poszanowanie mienia szkolnego i ogólnospołeczne-go.

1.     Przekazanie na lekcjach wychowawczych wiedzy o prawach człowieka, prawach i obowiązkach ucznia oraz regulujących je przepisach.

2.     Stworzenie takiego klimatu w szkole, aby prawa człowieka były respektowane przez uczniów i pracowników szkoły.

3.     Przestrzeganie przez pracowników szkoły praw ucznia.

4.     Wskazywanie uczniom osób, do których mogą zwrócić się o pomoc.

 

5.     Obchody Dnia Praw Człowieka – gazetki i konkurs plastyczny na temat Praw Człowieka

 

6.     Stała opieka klas nad przydzielonymi salami lekcyjnymi i terenami przyszkolnymi.

7.     Organizowanie pogadanek na temat: „Chrońmy mienie szkolne i ogólnospołeczne”

(ławki , kosze na śmieci, stojaki do rowerów itp.)

8.     Pomoc przy wykonywaniu bieżących napraw sprzętu szkolnego i dydaktycznego.

9.     Angażowanie rodziców do pracy na rzecz      klasy i szkoły.

 

Nauczyciele Wychowawcy 

 

 

Dyrektor, Wychowawcy

 

Wychowawcy,  nauczyciele

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Świetlica Pedagog, Psycholog

 

Wychowawcy

 

Opiekunowie klasopracowni,

Wychowawcy

 

Dyrektor szkoły,

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

8.Realizacja funkcji opiekuńczej szkoły.

1.     Systematyczne rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów.

2.     Organizowanie pomocy rzeczowej dzieciom znajdującym się w niekorzystnych warunkach materialnych, zbiórka odzieży.

3.     Zapewnienie funkcjonalnego sposobu dowożenia uczniów do szkoły oraz opieki nad dziećmi przebywającymi w świetlicy.

4.     Zapewnienie możliwości korzystania z dożywiania w stołówce szkolnej.

5.     Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na dofinansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin o trudnych warunkach materialnych.

6.     Sprawowanie funkcji dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej przez świetlicę szkolną.

7.     Organizowanie akcji ,,Bądź wielki –pomóż swoim kolegom”.

8.     Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych w klasach „0”

 

Wychowawca, Pedagog 

 

Pedagog, Wychowawca 

 

 

Wicedyrektor

 

Dyrektor

 

 Dyrektor 

Wychowawcy Pracownicy świetlicy

Dyrektor

Wychowawcy świetlicy

 

M. Gajewska

 

Dyrekcja, nauczyciele klas I-III

 

9.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny nauki.

1.     Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć  lekcyjnych, a zwłaszcza zajęć plastycznych, technicznych, wychowania fizycznego, wycieczek, biwaków i dowożenia do szkoły.

2.     Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu pieszego -  najmłodsze klasy.

3.     Udział w akcji – „Bezpieczna droga do szkoły” .

4.     Zorganizowanie konkursu – „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”- etap szkolny.

5.     Realizowanie programów przeciwpożarowych i wychowania komunikacyjnego.

6.     Umożliwienie uczniom klasy IV zdobycia karty rowerowej.

7.     Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8.     Systematyczne prowadzenie ewidencji wypadków.

9.     Prowadzenie cyklicznych pogadanek z zakresu bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i poza szkołą.

10.           Zapoznanie z procedurą postępowania w przypadku alarmu.

11.           Szkolenie na temat,, udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów i nauczycieli.

12.           Realizacja programu ścieżki prozdrowotnej.

13.           Dostosowanie pracy uczniów do zasad higieny szkolnej – prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych, rozłożenie prac klasowych i sprawdzianów.

14.           Przegląd czystości pomieszczeń, otoczenia szkoły.

Wychowawcy,

Nauczyciele , inni pracownicy szkoły  

 

 

Wychowawcy   

grup przedszk. i klas I-III

Dyrektor

Wychowawcy

Świetlica

Dyrektor

M. Białkowski

 

Wychowawcy

 

 

Nauczyciel techniki

 

Dyrektor

 

Dyrektor    

 

Wychowawcy, Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy 

klas I-VI

Lekarz, Nauczyciele,

Pielęgniarka

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Dyrektor,

Nauczyciele

 

Dyrektor  

 

 

10.Uczestnictwo w kulturze.

1.     Wyjazdy do teatru.

2.     Wyjazdy do kina.

3.     Organizowanie wycieczek do muzeów.

4.     Zwiedzanie zabytków i innych obiektów kultury.

Wychowawcy,   Nauczyciele języka polskiego

Wychowawcy

Wychowawcy

 

11.Rozwój  kultury fizycznej, turystyki. Wychowanie zdrowotne.

 1.Udział reprezentacji szkoły w imprezach sportowych.

2. Wyjazdy uczniów na basen.

3. Uwzględnianie i realizacja tematyki zdrowotnej na wszystkich zajęciach.

4. Realizacja tematyki zdrowotnej według planu pracy pielęgniarki szkolnej.

5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i biwaków.

6. Organizowanie rozgrywek sportowych między klasami.

7. Systematyczne prowadzenie zajęć  z gimnastyki korekcyjnej.

8.Nagradzanie uczniów za osiągnięcia sportowe.

 

9.Uczestnictwo uczniów w zajęciach SKS.

 

10.Profilaktyka grypy sezonowej .

 

11.Udział w akcji ,,Ciepła herbatka” i „Szklanka mleka”.

 

12.Kontynuacja  programu,, Owoce w szkole.’’

 

Nauczyciele w-fu

Nauczyciele w-fu

Wychowawcy

Wychowawcy

Nauczyciele

 

Pielęgniarka  

 

Wychowawcy 

Nauczyciele w-fu  Wychowawcy klas I-III

 

M. Białkowski

B. Lau

Nauczyciele w-fu

 

Nauczyciele w-fu

 

Wychowawcy klas I-VI

Pielęgniarka

 

Wychowawcy grup przedszk. i klas I-III

Dyrekcja

Wychowawcy klas I-III

 

12.Opieka psychologiczna nad dziećmi  i młodzieżą, przeciwdziałanieniedostosowaniuspołecznemu  i demoralizacji.

1.     Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami w zachowaniu do PPP.

2.     Różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości ucznia.

3.     Uczenie kultury bycia, przeciwdziałanie zwulgaryzowaniu zachowań i języka uczniów.

 

4.     Przeciwdziałanie agresji, wychowanie w tolerancji, zajęcia z pedagogiem szkolnym, psychologiem (program profilaktyczny).

 

5.     Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w celu przeciwdziałania demoralizacji.

6.     Uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .

 

Pedagog, Psycholog

Wychowawcy  

 

Nauczyciele  Wychowawcy,

 

Nauczyciele, Pedagog, Psycholog  

Wychowawcy,  Psycholog, Pedagog 

Nauczyciele

 

Wychowawcy,

 

Wychowawcy,   Pedagog, Psycholog

 

 

13.Rozwój samorządowej działalności uczniów.

1.     Zapoznanie uczniów z regulaminem: oceniania – WSO, Samorządu Uczniowskiego, Regulaminem Szkoły, Statutem Szkoły.

2.     Wybór samorządów klasowych.

3.     Wybór i praca SU.

4.     Współudział SU w organizowaniu imprez szkolnych, apeli.

5.     Prowadzenie kroniki szkoły.

 

 

Wychowawcy  

 

 

 

Wychowawcy

E. Witczak

E. Witczak

 

 I. Szydłowska,

 

14.Współdzia-łanie szkoły z rodzicami i środowiskiem.

1.     Uaktualnienie składu Rady Klasowej w poszczególnych klasach.

2.     Wybór Rady Rodziców.

3.     Udział rodziców w pracy nad dokumentacją szkoły.

4.     Włączanie rodziców w sprawy życia szkoły: pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, przedświątecznych kiermaszów, wycieczek, pracach gospodarczych na rzecz klasy i  szkoły.

5.     Współudział Rady Rodziców  w ustalaniu statutu szkoły.

 

6.     Angażowanie rodzicielskich „trójek klasowych” do pomocy wychowawcom klas w przydziale pomocy rzeczowej rodzinom najuboższym.

7.     Organizowanie wywiadówek i indywidualnych  spotkań z rodzicami. Pogadanki pedagogiczne – spotkania z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką.

8.     Zapewnienie udziału władz miejskich w imprezach i uroczystościach szkolnych.

9.     Współpraca z samorządem lokalnym.

10.           Udział uczniów w imprezach organizowanych na terenie miasta. Współpraca z ŻOK, Biblioteką Miejską, i innymi instytucjami wspomagającymi działalność szkoły.

11.           Udział uczniów w obchodach Dni Żuław.

 

12.           Organizacja Dnia Otwartego Szkoły.

 

 

13.           Udział rodziców w organizowaniu kiermaszów  charytatywnych.

14.           Współpraca z bankiem PKO w ramach akcji „Uczniowie też potrafią oszczędzać – PKO w szkole”.

 

 Wychowawcy

 

Dyrektor

 

  Wychowawcy   

 

Dyrektor

Wychowawcy    

 

 

 

Dyrektor, Nauczyciele

Zespół zadaniowy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Dyrektor

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

Dyrektor

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor  Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

 

Nauczyciele

Rada Rodziców

 

kl. I-III opiekun p. I. Kluczek

kl. IV-VI opiekun p. D. Winiarski, wychowawcy klas I - VI

 

 

 

 

 

                                     

     Program wychowawczy szkoły wprowadzony został po uprzednim zapoznaniu się z jego założeniami oraz po konsultacji z:

·        Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

·        Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

·        Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdański

 

Opracował zespół w składzie:

 

1.     Lidia Lubrant - lider zespołu

2.     Danuta Koćko 

3.     Katarzyna Rubinowska

4.     Iwona Wasilewicz

5.     Elżbieta Wyżlic

 

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej           ..........................................................

Przedstawiciel Rady Rodziców                           ..........................................................

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego         .........................................................