REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

§1

 

Cele świetlicy szkolnej

 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz tworzy warunki do nauki własnej, rozwija zainteresowania własne i uzdolnienia wychowanków.

 

§2

Zadania świetlicy

 1. Zapewnienie opieki dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienia nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 8. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 9. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 10. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami i instytucjami społecznymi.
 11. Organizowanie dożywiania, objęcie opieką dzieci z rodzin mających trudną sytuację materialną (stworzenie możliwości korzystania z obiadów finansowanych przez MGOPS oraz inne instytucje).

§3

Założenia organizacyjne

 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wiekowych oraz zróżnicowanych pod względem wiekowym.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia według własnego Rocznego Planu Pracy i Kwartalnego Rozkładu Zajęć opracowanego w oparciu o Roczny Plan i Program Wychowawczy Szkoły.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

§4

Wychowankowie świetlicy

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie:

a)      dojeżdżający do szkoły;

b)      których rodzice pracują;

c)      z rodzin dysfunkcyjnych;

d)     inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy;

e)      skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

 1. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuję się w oparciu o wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych Karty Zgłoszeń do Świetlicy Szkolnej.
 2. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego i uczniów dojeżdżających jest obowiązkowe.
 3. Zwolnienie z zajęć świetlicowych może nastąpić wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Prawa uczestnika świetlicy:

a)      prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

b)      korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych;

c)      korzystanie z organizowanych form dożywiania.

 1. Obowiązki uczestnika świetlicy:

a)      systematyczny udział w zajęciach;

b)      przestrzeganie Regulaminu Świetlicy;

c)      dbałość o porządek i wystrój świetlicy;

d)     poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy;

e)      kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć i posiłków.

 

§5

Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków świetlicy

 1.  Rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy      szkolnej z dokładnym zaznaczeniem czasu jego pobytu w świetlicy i wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy.

2.   Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do pisemnego poinformowania nauczyciela świetlicy o możliwościach natychmiastowego się z nim w sytuacjach koniecznych np. nagła choroba dziecka, wypadek i inne zdarzenia.

3.   W przypadku odbioru dziecka przez inną osobę niż zadeklarowana, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest pisemnie poinformować nauczycieli świetlicy

4.  W sytuacji, gdy uczeń na co dzień odbierany jest przez rodzica (opiekuna prawnego) a w wyjątkowej sytuacji ma wrócić samodzielnie do domu, konieczna jest oddzielna, pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego) z aktualną datą.

   5.  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do terminowego odbioru dziecka ze świetlicy (zgodnego z oświadczeniem), jednak nie później niż do godz. 15.30.

6.  W sytuacjach losowych rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły, pod wskazanym numerem telefonu, o spóźnieniu po odbiór dziecka.

 

§6

Organizacja dożywiania

1.  W ramach świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.

2.   Do korzystania ze stołówki są uprawnieni wszyscy uczniowie po wniesieniu odpłatności za posiłki.

3.   Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci będący w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować do MGOPS o zwolnienie z części lub całości odpłatności za obiady.

4.   Odpłatność za posiłki należy wnosić do 10 – tego każdego miesiąca.

5.   w razie nieobecności ucznia w szkole stosuje się zmniejszenie opłaty za posiłki po wcześniejszym zgłoszeniu tejże nieobecności do nauczyciela świetlicy.

 

§7

Pracownicy świetlicy

1.  W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele – wychowawcy współpracujący ściśle z pozostałą częścią Rady Pedagogicznej.

 

§8

Dokumentacja

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

a)      Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej;

b)      Kwartalny Rozkład Zajęć;

c)      Dzienniki Zajęć;

d)     Karty Zgłoszeń Dzieci do Świetlicy Szkolnej.

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej

 

powrót